Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

A, AN, THE – przedimki niekreślone i określone

Czy jest jakaś różnica między nimi i czy musimy je stosować?

Są bardzo ważne i musimy je stosować. Sprawiają nam duży kłopot, ponieważ nie ma ich w naszym języku. Często także popełniamy błąd poznając nowe rzeczowniki, że nie uczymy się ich właśnie z przedimkami.

Przedimek A można przetłumaczyć jako JAKIŚ, JAKAŚ, JAKIEŚ

Przedimek THE można przetłumaczyć jako TEN, TA, TO.

Poza tym jest dużo rzeczowników przed którymi nie ma żadnych przedimków.

Zmienia się także często znaczenie słowa w zależności od tego, czy jest przed nim przedimek, czy go nie ma.

He is in a room. – On jest w pokoju. (jakimś pokoju)

He is in the room. – On jest w pokoju. (wszyscy wiedzą w którym)

There is no room for your luggage. – Nie ma miejsca na twój bagaż. (słowo ROOM w tym zdaniu ma zupełnie inne znaczenie)

A, AN

Zawsze stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi i liczbie pojedynczej.

Rzeczowniki policzalne to takie, które odmieniają się przez liczebnik. Możesz powiedzieć, np. JEDNO KRZESŁO, DWA KRZESŁA, TRZY KRZESŁA, ITD. Słowo KRZESŁO można odmienić przez liczebnik. 

Nie można używać przedimka nieokreślonego przed rzeczownikami w liczbie mnogiej i niepoliczalnymi.

THE – przedimek określony jest zawsze przed rzeczownikiem, który oznacza coś jedynego lub coś o czym wiedzą rozmówcy, coś konkretnego.

He is in the kitchen. – Jest w kuchni. (w domu jest jedna kuchnia)

She is the most talented student in our class. – Ona jest najbardziej utalentowaną uczennicą w naszej klasie.

Kiedy używać A, a kiedy AN?

A jest zawsze przed wszystkimi słowami, które zaczynają się na spółgłoskę. Przy czym chodzi tu o wymowę, czyli tak się słyszy daną głoskę, a nie pisze.

a university 

a European

a hamster

a bug

AN jest przed słowami zaczynającymi się na samogłoskę (A, E, I, O, U) lub wyrazami zaczynającymi się od niemego 

an orange

an apple

an egg

an item

an hour

AN jest także przed skrótami, które zaczynają się od liter zaczynających się od samogłosek w wymowie.

an SOS [es oł es]

an MP

an NGO

DOKŁADNE ZASTOSOWANIE A/ AN

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy mówimy o nich po raz pierwszy, np.

I have a cat. (mam jakiegoś kota, wspominam o nim moim rozmówcom po raz pierwszy i dlatego mówię A CAT)

She needs a pen. (potrzebuje jakiekolwiek pióro)

I rented a car. (wynajęłam samochód, jakiś, moi rozmówcy nie wiedzą dokładnie jaki)

 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, które są użyte jako przykład z danej grupy rzeczy, np.

A flat must be insured. (mieszkanie powinno być ubezpieczone, każde mieszkanie)

A pet needs care and attention. (każdy zwierzak domowy wymaga troski i opieki)

 • Przed nazwami zawodów, np. 

She is a graphic designer.

Peter is an architect.

 • Przed rzeczownikami, które są dopełnieniami, np.

It wasn’t an explosion. It was a blow of wind.

A couple – dwa, para (uwaga: nie używamy tego słowa w znaczeniu KILKA; a couple of             sandwiches znaczy dwie kanapki, a nie kilka kanapek)

A lot of – dużo

A great deal of – dużo

A dozen – tuzin

A few – kilka (z rzeczownikami policzalnymi, np. a few cats – kilka kotów)

A little – trochę (z rzeczownikami niepoliczalnymi, np. a little sugar – trochę cukru)

A great many – sporo

 • Z liczbami 100, 1 000 i 1 000 000

a hundred 

a thousand

a milion

W tym wypadku A jest częściej stosowane niż słowo ONE

 • Przed ułamkami, takimi jak 1/2, 1/3, ¼, 1/5, itd.

a half, a third, a fourth, a fifth

 • Przed słowem HALF, jeśli występuje z liczbą, np. 

1 ½ km – one and a half kilometre

½ godziny – half an hour (wyjątek, gdy mówimy o ½)

 • W wyrażeniach typu NA TYDZIEŃ, NA MIESIĄC, NA/ ZA METR

A metre –  £4 a metre – 4 funty za metr

A week – 3 times a week – 3 razy w tygodniu/ na tydzień

A year – twice a year – 2 razy w roku/ na rok

 • W wyrażeniach z SUCH oraz WHAT przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej

Such a long day! – Jaki długi dzień!

What a clever dog! – Co za mądry pies!

Kiedy nie używamy A/ AN?

 • Przed nazwami posiłków, jeśli nie są poprzedzone przymiotnikiem

He ate breakfast at 7.

She cooked dinner in the evening.

I love eating a big breakfast.

 • W wielu utartych wyrażeniach tj. go by train, go by car

DOKŁADNE ZASTOSOWANIE THE

 • Przed rzeczownikami, które mówią o rzeczach uznawanych za jedyne

the sky

the stars 

the equator

the earth

 • Przed rzeczownikiem, który został przedstawiony w poprzednim zdaniu.

I have a cat. The cat is very fast.

She lives in a house. The house is very big.

 • Przed rzeczownikiem, który jest użyty z dodatkowym określeniem

The place where he lives

The house in the town centre

The woman with little children

 • Przed rzeczownikami, które oznaczają dobrze znane nam osoby, rzeczy lub miejsca

Jim is in the kitchen. (w naszej łazience)

Our dog doesn’t like the postman. (listonosz, który do nas regularnie przychodzi)

 • Przed przymiotnikami oznaczającymi grupy ludzi lub rzeczy

the rich – bogaci

the smart – bystrzy

 • Przed stopniem najwyższym przymiotników

the most

the least

the strongest

the cheapest

 • Przed liczebnikami porządkowymi, które są zastosowane jako przymiotniki

the first car

the second student

 • Przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, który reprezentuje jakąś grupę rzeczy lub zwierząt

The lion is an animal that lives in Africa.

The crayon is a drawing tool.

 • Przed nazwami składającymi się z przymiotników

The National Theatre

The European Committee

 • Przed nazwami orkiestr, chórów I niektórych zespołów muzycznych

The Cure

The National Orchestra

The New York Theater

 • Przed nazwami złożonymi krajów

The United States of America

The United Arab Emirates

 • Przed nazwami pasm górskich, jezior, mórz, archipelagów i pustyń

The Atacama

The Canary Islands

The Pacific

The Riviera

 • Przed nazwami krajów w liczbie mnogiej

The Netherlands

 • Przed nazwami własnymi składającymi się z

rzeczownik + OF + rzeczownik

The Gulf of Mexico

The Cape of Good Hope

 • Przed nazwami własnymi składającymi się z przymiotnika

The Indian Peninsula

The High Street

 • Prze nazwiskami w liczbie mnogiej, gdy mówimy o rodzinie

The Woodleys

The Mains