Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

Czasowniki find, found, find out, know ORAZ think

NIE POMYL ZE SOBĄ CZASOWNIKÓW find, found, find out, know ORAZ think

Czasownik FIND ma kilka znaczeń. Podstawowe to ZNALEŹĆ. Jego druga i trzecia forma to FOUND.

I can’t find my glasses. Have you seen them? – Nie mogę znaleść moich okularów. Czy je widziałaś?

She found her glasses on the kitchen table. – Znalazła swoje okulary na stole w kuchni.

Słowo FIND można także stosować w znaczeniu UWAŻAĆ, UZNAWAĆ coś za coś.

I find learning Spanish very easy. – Uważam, że nauka hiszpańskiego jest bardzo łatwa.

He found this book very interesting. – Uznał tę książkę za bardzo interesującą.

I find them very boring. – Uważam ich za bardzo nudnych ludzi.

Oprócz tych dwóch podstawowych znaczeń, czasownik FIND tłumaczymy ODKRYĆ COŚ, SPOSTRZEC, NATKNĄĆ SIĘ. Warto czytać po angielsku, korzystać ze słownika, np. www.diki.pl i poszerzać swoją wiedzę.

Kolejny czasownik to FOUND. Jest to czasownik regularny. Zatem jego II i III forma to FOUNDED.

Jeśli widzimy początek zdania I FOUND … może on mieć dwa znaczenia: Znalazłam lub Zakładam, np. fundacje, organizacje społeczne.

Dlatego tak ważny jest kontekst w jakim dane słowo jest zastosowane.

My wife founded a charitable organization. – Moja żona założyła organizację charytatywną.

This organization was founded over 20 years ago. – Organizacja ta została założona ponad 20 lat temu.

FIND OUT – DOWIEDZIEĆ SIĘ

Jeśli chcemy powiedzieć po angielsku, że czegoś się dowiedzieliśmy, nie stosujemy czasownika KNOW. Posługujemy się czasownikami FIND OUT lub LEARN.

What did you find out about her? – Czego się o niej dowiedziałeś?

We have just found out that Jim died over a year ago. – Właśnie się dowiedzieliśmy, że Jim zmarł ponad rok temu.

KNOW – WIEDZIEĆ o czymś, ZNAĆ kogoś

Jest to czasownik nieregularny. 

KNOW – KNEW – KNOWN

What do you know? – Co wiesz?

Who do you know? – Kogo znasz?

Więcej informacji na jego temat znajdziecie w książce Czy PRESENT to prezent? Jest to czasownik, który należy do grupy czasowników niestosowanych w czasach ciągłych.

THINK – uważać, że; sądzić

To także czasownik nieregularny

THINK – THOUGHT – THOUGHT

I think the situation is very serious. – Uważam, że sytuacja jest bardzo poważna.

What do you think about her latest book? – Co sądzisz o jej najnowszej książce?

Czasownik THINK i FIND mają niemal takie samo znaczenie i mogą być stosowane zamiennie. Czasownik FIND w znaczeniu SĄDZĘ, ŻE uznawany jest za bardziej formalny niż czasownik THINK.

Temu ostatniemu również poświęciłam miejsce w książce Czy PRESENT to prezent?