Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego wydawnictwa!

LIVE, STAY and SIT

LIVE, STAY, SIT – czym się różnią?

LIVE – mieszkać gdzieś, zamieszkiwać, żyć

STAY – przebywać, zatrzymać się, zostać gdzieś

SIT – siedzieć

Często mylimy te czasowniki i nieprawidłowo ich używamy.

LIVE [czytaj: LYW] używaj zawsze, gdy chcesz powiedzieć, że ktoś gdzieś mieszka lub gdy chcesz opisać, jak ktoś żyje.

They live in France. – Mieszkają na wsi.

He lived with his parents for all his life. – Całe swoje życie mieszkał z rodzicami.

Have you ever lived abroad? – Czy kiedykolwiek mieszkałaś zagranicą?

STAY używaj zawsze, gdy chcesz powiedzieć, że ktoś mieszka w hotelu lub przebywa w jakimś miejscu, gdy zatrzymał się na jakiś czas. Czasownik ten bardzo często występuje w czasach ciągłych, ponieważ często odnosi się do czynności krótkotrwałych, tymczasowych.

I’m staying in a 4-star hotel. – Mieszkam w czterogwiazdkowym hotelu. (Przebywam w nim przez tydzień, dwa …)

What hotel are they staying? – W jakim hotelu się zatrzymali? (W jakim hotelu teraz mieszkają?)

We stayed in Paris until they informed us, we could go home. – Przebywaliśmy w Paryżu, do chwili, gdy poinformowali nas, że możemy jechać do domu.

Czasami ten czasownik tłumaczymy w języku polskim jako SIEDZIEĆ.

Stay in the car until I’m back! – Siedź w samochodzie, dopóki nie wrócę!

Why is he staying in the kitchen? – Dlaczego siedzi w kuchni?

SIT używamy, gdy mamy na myśli dosłownie czynność siedzenia. Jest to czasownik nieregularny. Druga i trzecia forma tego czasownika to SAT.

She liked sitting in her armchair and watching TV. – Lubiła siedzieć w swoim fotelu I oglądać telewizję.

Why are they still sitting at the table? – Dlaczego wciąż siedzą przy stole?

Sit down, please. – Usiądź proszę.

Pamiętajmy! Jest bardzo wiele czasowników frazowych z tymi czasownikami.